นายกฯ สั่ง กรมปศุสัตว์ เร่งเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาโรคระบาดหมู

นายกฯ สั่ง กรมปศุสัตว์ เร่งเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาโรคระบาดหมู

กรมปศุสัตว์ รับนโยบายนายกฯ เร่งเยียวยาเกษตรกร จ่ายเงินค่าเสียหายจากการทำลายสุกร พร้อมจัดตั้ง Warroom สื่อสารประชาชน ร่วมหารือมาตรการลดผลกระทบจากโรคระบาดหมู ASF วานนี้ 14 ม.ค. 65 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ว่ากรมปศุสัตว์รับนโยบายจากนายกเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรโดยลดผลกระทบจากโรคระบาดหมู ASF ให้น้อยที่สุด รวมถึงจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ต้องทำลายสุกร

สั่งการให้ทุกเขตและจังหวัดจัดตั้ง WARROOM เพื่อสื่อสารข้อมูลกับประชาชน 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย รวมถึงเร่งมาตการควบคุมโรค ASF ให้เร็วที่สุดในทุกจัวหวัดทั่วประเทศ โดยระบุรายละเอียดว่า “อธิบดีปศุสัตว์รับนโยบายนายก เรียกประชุมสั่งการด่วนทุกพื้นที่เข้มมาตรการควบคุมโรค พร้อมประสานงานทุกภาคส่วน เร่งเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรโดยลดผลกระทบให้น้อยที่สุด

วันที่14 มกราคม 2565 เวลา 13.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศพบโรค ASF ในสุกร ท่านพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความหว่งใยอย่างมากได้เรียกประชุมด่วนเพื่อเร่งแก้ปัญหาโรคระบาดหมูโดยได้มอบนโยบายให้ กรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรเจ้าของฟาร์มผู้เสียหายให้ครอบคลุมทั้งรายยรอยและรายใหญ่

ให้ประสานความ ร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกํานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และให้กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ การเลี้ยงสุกรทั้งโรงฆ่าสัตว์และเขียงหมูโดยเร็วรวมทั้งให้ปศุสัตว์จังหวัดและสัตวแพทย์ติดตามพื้นที่ทราบว่ามีการระบาดของโรคเพื่อเร่ง สอบสวนหาสาเหตุเพื่อควบคุมโรคได้โดยเร็ว

ให้เพิ่มช่องทางและเน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เสียหาย เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายแก่เกษตรกรและ อุตสาหกรรมการผลิตสุกรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ รับนโยบายนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากประชุมกับ นายกรัฐมนตรีในวันนี้(14ม.ค.65)ทันทีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยสํานกังานปศุสัตวเ์ขต 1-9

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดด่านกักกันสัตว์สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสตัว์กองสารวัตร รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์สํานักพัฒนาอาหารสัตว์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ เป็นต้น

เร่งดําเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ 

อย่างเคร่งครัด สั่งการให้ทุกเขตและจังหวัดจัดตั้ง WARROOM เพื่อสื่อสารข้อมูลกับประชาชนและรายงานการดําเนิน งานทุกวนะ ต่อผู้บริหารอย่างทันท่วงที ทุกพื้นที่ให้การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมป้องกันและการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องโปร่งใส ไม่มีการสร้าง เงื่อนไขและให้คํานึงถึงผลประโยชนข์องเกษตรกรเป็นหลัก

ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มแก่เกษตรกรสํารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและปริมาณหมูที่คงเหลือในระบบพร้อมทั้งสํารวจปริมาณความต้องการประชาชนต่อการบริโภคและใช้ เนื้อหมูในประเทศ

รวมทั้งปริมาณการส่งออกเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความต้องการสุกรทั้งระบบให้ ศึกษาการเพิ่มผลผลิตสุกรแม่พันธุ์และลูกหมูในระบบการเลี้ยงที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพและการช่วยเหลือบริการเกษตรกรผู้เลี้ยง รายย่อยและรายเล็ก

การช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์และศึกษาวิจัยด้านอาหารสัตว์เพื่อเป็นการลดต้นทนุ ในการผลิต การร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆเช่นพาณิชย์ในการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถงึการรายงาน โรคตามระบบรายงานโรคระบาดในสกุรให้ดําเนินการตามมาตรการที่แจ้งโดยจังหวัดที่พบโรคให้รีบรายงานแจ้งไปยังผู้ว่าราชการและ ส่วนกลางทันทีบูรณาการกับหนว่ยงานในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาและหาสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว

ทําการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดเชื้อโรค ASF ในสุกรก่อนทําการลงเลี้ยงรอบใหม่ และสิ่งสําคัญที่สุดคือการผลักดันให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยทําการเลี้ยงโดยปรับปรุงฟาร์มใหม่ให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันโรคเข้าฟาร์มได้ดีที่สุด

เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนและยารักษาที่จําเพาะ โดยทําฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM:GoodFarmingManagement)เพื่อเป็นการลดความเสียหายสามารถป้องกันการเกิดโรคได้และเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเพื่อยกระดับเป็นฟารม์ที่มีการปฏบัติทางการเกษตรทราดี(GoodAgriculturalPractices:GAP)และการรายงานผลตรวจโรค